Al·legacions a l’esbós segon de la Llei d’educació de les Illes Balears

Xavier Bordoy

Paraules clau

"bitàcola" "participació" "normativa"

Resum

He fet al·legacions al segon esbós de la futura Llei d’educació de les Illes Balears

Avui he fet les al·legacions al segon esbós de la futura llei d’educació de les Illes Balears (a continuació). Tenc el document context, codi font.

 • Article 29:

  • Modificació de l’article 29.3:
   • suprimir l’expressió “en el marc de les accions formatives de segona oportunitat”, ja que no s’ajusta a la realitat: pels alumnes procedents de l’EGB que varen cursar fins a 8è d’EGB els ensenyaments d’adults no suposen una segona oportunitat, sinó una continuació dels seus estudis (ESPA 2.1 i 2.2). D’altra banda, l’expressió pot resultar peiorativa.
   • Inclusió dels estudis d’idiomes: molts centres d’adults oferten cursos d’idiomes propis, cursos d’idiomes de preparació per fer les proves lliures de les Escoles Oficials d’Idiomes i fins i tot cursos oficials d’idiomes (dins el programa EOICEPA)
  • Inclusió d’un nou apartat a l’article 29 per especificar quina és la normativa a seguir en els ensenyaments d’adults: “29.4 Els ensenyaments d’adults es regiran per normativa específica. En el seu defecte es regirà per normativa dels estudis d’ensanyament secundaria”.
 • Article 31:

  • canvi de l’expressió “centres ordinaris” per “instituts d’ensenyament secundari”, ja que l’expressió resulta peiorativa
  • inclusió de la possibilitat que cada centre d’adults imparteixi les classes a diverses seus.
  • Propòs el text següent: “L’educació permanent de persones adultes es pot impartir en centres específics, en instituts d’educació secundària i en unitats educatives dels establiments penitenciaris, aquests dos prèviament autoritzats, sense perjudici de crear punts de suport a la formació. Així mateix cada centre específic pot tenir diverses seus o aules per tal de donar l’oferta formativa adequada a nuclis de població diversos.”
 • Article 68: afegiria un punt per fer consultes als claustres de professors:

  “68.4. Quan es cregui conveninent per la majoria dels membres de la mesa, es podran realitzar consultes als claustres dels centres docents en temes que resultin rellevants per la comunitat educativa o per un àmbit específic. Aquestes consultes seran vinculants.”

 • Article 81.1: s’hauria de suprimir l’obligatorietat de l’acceptació de les comissions de serveis:

  “La conselleria, de manera motivada i per necessitats de servei o funcionals, podrà proposar en comissions de serveis als funcionaris de carrera docents llocs de feina en altres centres o serveis educatius diferents dels centre on van obtenir plaça per concurs. L’acceptació d’aquestes comissions serà totalment voluntària”.

 • Article 81: afegir un nou apartat a l’article 81 que deixi clar la temporalitat de les comissions de serveis i els períodes màxims de gaudi. Propòs la redacció següent:

  “81.4. Les places que es convoquin en comissions de serveis tendran caràcter temporal d’un curs acadèmic, renovable com a màxim a dos. En cap cas un mateix docent podrà obtenir comissions de serveis en depedències de la conselleria en el mateix lloc per més de 4 cursos consecutius, encara que hi concorri a diferents convocatòries.”

 • Article 81: afegir un apartat on s’especifiqui que la Conselleria d’educació escoltarà als equips directius per tar d’ofertar places en comissions de serveis. Aquestes places podran tenir requisits tals com perfils docents, formació o titulació específica o altres mèrits: “Els equips directius podran proposar criteris per l’oferta de les comissions de serveis en el seu centre, tals com perfilació, formació específica o altres mèrits que considerin oportuns.”

 • Article 86: afegir la periodicitat de les llicències:

  La conselleria convocarà aquestes llicències cada curs escolar.

 • Article 87: afegir els paràgrafs següents:

  • Els mèrits del premi es consensuaran amb les organitzacions que representen els docents a la mesa sectorial d’Educació
  • Podrà existir dotació econòmica per aquests mèrits
  • Es puntuaran a les comissions de serveis i als concursos de trasllats els premis atorgats
 • Article 88: afegir que “La Conselleria d’educació vetllarà per la salut dels seus treballadors. En aquest sentit realitzarà revissions laborals de salut anuals. Aquestes revissions es realitzaran en horari lectiu. Si no fos possible aquest fet, els docents tendran dret a compensació del seu horari lectiu.”

 • Article 102: afegir l’autonomia econòmica

   1. Els centres escolar són autònoms econòmicament. La gestió dels actius i passius correspon a cada centre. En cap cas la Conselleria ni cap altre organisme públic o privat pot interferir en aquesta automia, per exemple intervenint el remanent econòmic d’un curs, o limitant amb convenis generals la presa de decisions com poden ser la contractacció dels operadors de llum, gas o telèfons que els centres considerin oportuns.
   1. Periòdicament la Conselleria d’educació realitzarà un ingrés periòdic als centres públics
 • Article 106: afegir diversos punts:

  • Punt 6. La conselleria d’educació promourà aquesta autonomia de centres, en tots els nivells educatius, assignant hores efectives de coordinació entre docents i altres professionals
  • Punt 7. La conselleria promourà l’intercanvi de bones pràctiques i intercanvi d’experiències entre docents i centres educatius a tots els nivells. Incentivarà jornades multinivell o per àrees a tal efecte i de forma periòdica.
 • Article 133: afegir els punts següents.

  • Punt 3. La Conselleria promourà que la comunitat educativa participi en l’elaboració dels plans de formació i la seva posterior revisió.
  • Punt 4. Les convocatòries de formació que organitzi la Conselleria d’educació i els seus òrgans dependents seran el més àmplies possibles. En aquest sentit, no quedaran exclosos d’una convocatòria de formació col·lectius específics (com poden ser centres de persones adultes o escoles oficials d’idiomes) a no ser que el caràcter específic de la convocatòria ho requereixi.