Probabilitat experimental a ESPA 4

Xavier Bordoy

Paraules clau

"implementació a l’aula" "bitàcola" "reflexió"

Aquest curs, durant el segon quadrimeste, intent que els alumnes coneguin la probabilitat experimental. El primer dia explic que hi ha dues classes de probabilitats: teòrica, que no necessita res més que paper i llapis per a calcular-la, i experimental, que necessita trobar les dades defora, experimentalment. Ho exemplific amb la probabilitat de què caigui un llamp a Cabrera: experimentalment es faria recomptant llamps; teòricament es podria fer dividint la superfície de Cabrera entre la superfície de les Illes Balears.

El segon dia veim què és la probabilitat, usant l’activitat d’Egg Roulette d’en Tom Cruise [només primera part de l’activitat]. I explic que el càlcul de la probabilitat es pot fer amb una regla de tres o bé amb la regla de Laplace (que no és res més que una drecera).

Dic que alternarem el càlcul de probabilitats teòriques i experimentals. Després de la segona setmana feim un examen de probabilitat experimental. Després d’1 setmana més feim l’examen de probabilitat teòrica.

Les activitats que faig de probabilitat experimental són:

  1. La pausa musical
  2. Com cau una xinxeta
  3. Quina probabilitat hi ha d’encestar en una cistella un paper arrugat?