La piràmide alimentària

Xavier Bordoy

Paraules clau

"biologia" "representació gràfica" "diagrames" "idees d’activitats"

Resum

Dissenyar una piràmide alimentària on hi hagi informació quantitativa

La piràmide clàssica alimentària:

piràmide alimentària clàssica

té una sèrie de problemes:

  • no aporta cap informació numèrica
  • no aprofita les dues dimensions
  • els sectors piramidals no estan en proporció
  • no podem seguir els aliments que hem pres

Possibles propostes:

  • Representar els aliments segons el tant per cent que tenen a una espècie d’eix cartesià on cada quadrant seria un nutrient
  • Representar-ho amb sectors circulars
  • Podríem fer fitxes d’aliments imantades on hi hagués presents el tant per cent de nutrients que tenen
  • La representació de la dieta ideal hauria de tenir present, almenys gràficament, la quantitat de nutrients que s’han d’ingerir.
  • Actualització: podem fer servir aquesta classificació dels aliments segons quantes proteïnes, glúcids i lípids tenen relativament:
ratios dels nutrients. 2019 Charles M. Greenspon. El codi font i la versió interactiva estan disponibles. També tenc la versió interactiva descarregada localment