Perímetre d’un incendi

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "perímetre" "àrea" "optimitzar"

Resum

Com es calcula l’àrea d’un incendi en funció del seu perímetre?

Els incendis es mesuren per quilòmetres del seu perímetre. Com es calcula l’àrea del incendi? Quina relació hi ha entre perímetre i àrea? Quina és la àrea màxima d’una corba de perímetre donat?

L’àrea màxima correspon a la circumferència. Per tant, donat el perímetre L, podem trobar el radi de la circumferència R=L/2πR = L/2\pi i després trobar l’àrea màxima de l’incendi: πR2\pi R^2.