Planificació d’activitats per a ESPA

Índex de continguts

Paraules clau

"meta" "planificació"

Resum

Quines activitats he de fer, quan les he de fer, de quin tema són i què persegueix amb cadascuna d’elles

L’organigrama està basat en l’experiència a classe, no amb la mera especulació. Les activitats AA, BB o CC són alternatives. Hi ha 60 classes, és a dir, 15 setmanes de temps disponible.

 • (D) = deures

ESPA 1

 1. Aritmètica
  • Nombres naturals, operacions, jerarquia
   • Potències de nombres naturals i exponent natural
  • Divisibilitat
   • Divisor, múltiple, primers, compostos
   • Factors. Mcd. Mcm
  • Fraccions, decimals. -> Representació de la suma, producte i divisió de fraccions amb Geogebra
   • Arrodoniment
 2. Proporcionalitat directa
  • Pas de fraccions, decimals i proporcions
 3. Magnituds
  • Sistema mètric decimal
  • Problemes: ús de longitud, superfícies, etc. en contextos reals -> Mesurar la classe
 4. Geometria plana
  • Vocabulari bàsic: punt, recte, segment, angle, etc.
  • Figures geomètriques bàsiques -> polígons, cercle, elipse, etc. Construcció amb geogebra i amb paper
  • Sistema sexagessimal. Localitzacions. Coordenades geomètriques -> GPS
  • Construccions geomètriques: mediatriu, bisectriu, etc. -> baricentre
  • Càlcul d’àrees -> triangle, rectangle, cercle, i triangulació
  • Plànols. Interpretació i elaboració

ESPA 4

Estic a ESPA 4 2018-2019 Q1

Planificació de les activitats d’ESPA 4
Setmana Tema Activitat A/B/C Objectius perseguits
1 Presentació Presentació assignatura, professor i alumnes Conèixer metodologia, continguts, Conèixer professor, Conèixer alumnes, Agrupar dades (dades xestib alumnes)
- Avaluació Definir els pesos dels instruments d’avaluació (avaluació sumativa) Fixar l’avaluació, Fer partíceps als alumnes
- Introducció al PBL El dipòsit d’aigua (Water Tank) / Papers, papers, papers Treballar en grup, Resoldre el problema, Exposició pública, Comparar mètodes de resolució
2 Meta Exit Ticket Reflexionar i ser conscient del què s’ha après i del paper que s’ha tengut en la primera setmana
- Introducció a PBL Redacció de l’informe d’activitat Redactar argument i procés de resolució: fidedigne, redacció, presentació
3 Equacions de 2n grau Construïm marcs i miram què valen
4 Equacions de 2n grau Resolució d’equacions
5 Equacions de 2n grau Resolució d’equacions Problemes d’equacions
- Equacions de 2n grau Trobar mesures de figures usant VNPS
6 Equacions de 2n grau Què costaria el segon marc (D)
- Equacions de 2n grau Problemes d’equacions
- Equacions de 2n grau Examen
7 Funció exponencial Money, money Introducció a la funció exponencial, Creixement exponencial
8 Funció exponencial Exercicis funció exponencial
9 Funció exponencial Exercicis funció exponencial (increments percentuals)
10 Funció exponencial Exercicis funció exponencial (mesclats)
11 Funció exponencial Examen
12 Probabilitat Egg Roulette Introducció a la probabilitat
12 Probabilitat La pausa musical
13 Probabilitat Com cau una xinxeta
- Probabilitat Encistellar un paper arrugat
14 Probabilitat Examen probabilitat experimental
15 Probabilitat Examen probabilitat teòrica
- Meta Enquesta percepció docent Conèixer l’opinió dels alumnes, Avaluar-me
Post-curs Meta Anàlisi resultats alumnes