Normativa

Índex sobre normativa rellevant

Índex de continguts Paraules clau
"normativa" "currículum" "exàmens"

Currículum d’ESPA

Centres

Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

 • Creació: 2018 (errada)
 • Estudis que pot atorgar:
  • Batxillerat a distància de totes les modalitats.
  • Formació professional a distància.
  • Preparació per a la prova de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU) i/o per a la prova lliure de batxillerat.
  • Preparació a distància per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS).
  • Preparació a distància per a la prova d’accés per als més grans de 25 anys.
  • Educació secundària obligatòria (ESO) a distància.
  • Educació secundària per a persones adultes (ESPA) a distància.
  • Estudis de règim especial (d’idiomes, esportius, d’arts plàstiques i disseny i ensenyaments professionals de música)
 • Instruccions específiques del centre amb les funcions específiques del professorat.
 • Primer curs en funcionament: 2018-2019
 • El curs 2018-2019 farà
  • Batxillerat a distància en totes les seves modalitats.
  • Formació Professional a distància del cicle de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència (SSC21).
  • Preparació a distància per a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU).
 • El curs 2018-2019 el professorat es seleccionarà en comissió de serveis (1 any) i la directiva en comissió de serveis (2 anys). Els que volien anar en comissió de servei havien de fer un curset per a aprendre Moodle. Varen fer el curset aquestes persones: curs 1 curs 2. Llistes definitives de comissions de servei de Matemàtiques per anar a l’IEDIB el curs 2018-2019.
 • Es nomena a Antonio Villaret Noguera com a director de l’IEDIB
 • A dia 17 de juliol de 2018 s’anuncia via twitter la pàgina de l’IEDIB i el període de matrícula
 • S’aproven les instruccions que regulen la seva organització, funcionament i avaluació
 • Es convoquen comissions de servei per l’any 2019. Posteriorment es modifiquen creant una plaça de Matemàtiques.

Tipologia de centres

 • Es fixen la tipologia de centres: “Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l’assignació d’equips directius” BOIB 152 de 14 de desembre de 2017. La tipologia afecta el nombre de membres dels equips directius, bàsicament
 • Es determina la tipologia de cada centre: “Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia” BOIB 67 de 31 de maig de 2018. Tots els centres d’adults baixen de tipologia. Correcció d’errades

Premis

Premis d’Educació de Persones Adultes

La conselleria publica els premis per als alumnes que cursen ESPA 4 i titulin. S’ha de valorar “el seu esforç personal i la seva trajectòria acadèmica com a alumne adult. La proposta i la seva justificació han de constar a l’acta de reunió de l’equip docent i han de tenir el vistiplau del consell escolar” i es poden donar 2 premis proposats pels centres cada curs acadèmic. El premi és una foto amb el conseller. El termini per a trametre els proposats de cada centre a la conselleria és dia 29 de juny. Cada any hi ha una convocatòria nova.

Actes dels premiats:

Formació

Perfils docents

Segons el Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 s’estableixen els perfils següents:

 1. Metodologies globalitzadores d’aprenentatge
 2. Convivència i educació emocional
 3. Gestió d’equips i coordinació docent
 4. Metodologies d’educació inclusiva i interculturalitat
 5. Medologies per a l’adquisició integrada de les competències lingüístiques (AICLE)
 6. Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC)
 7. Comunitat educativa d’aprenentatge

Es poden acreditar aquests perfils amb una de les formes següents:

 1. 100 hores de formació en la línia estratègica del perfil corresponent del Pla, fetes a partir de l’entrada en vigor (1 d’abril de 2016)
 2. Experiència d’almenys 1 any en la intervenció educativa en un mateix centre públic que tengui reconegut el mateix perfil al qual vulgui optar.
 3. Títols universitaris corresponents al perfil

S’han publicat unes instruccions de com s’ha de fer aquest reconeixement. Aquestes instruccions donen una relació entre la categoria d’activitat i el perfil educatiu.

Es poden optar a places en règim de comissió de serveis al centres que:

 1. Tenguin un projecte de direcció seleccionat per procediment ordinari
 2. Tenguin un projecte educatiu que tengui la proposta de perfils de places
 3. Tenguin vacants que es poden cobrir en comissió de serveis
 4. Tengui aprovat un Projecte d’Innovació Pedagògica (PIP), projecte de formaciño del centre (FdC), formació en centre (FeC) o formació intercentres (FiC) relacionat amb el projecte educatiu i amb les places que es volen descriure amb el perfil educatiu

Els directors poden perfilar aquestes places (procediment). Actualització 2019

S’aprova la llista de centres amb perfils educatius.

Reconeixement de l’experiència formativa com a formació del professorat

Es poden reconèixer com a formació del professorat:

 • estades en empreses
 • elaboració de materials i recursos didàctics
 • grups de treball
 • intercanvis i participació en programes europeus o internacionals
 • participació en projectes de recerca
 • participació en programes d’innovació educativa
 • tutorització d’alumnes en pràctiques
 • Programes d’Experiències Formatives

La durada ha de ser entre 20 i 100 hores.

Font: “Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del professorat” BOIB 81 de 4 de juliol de 2017

Reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

 • L’obtenció de titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d’altres, sempre que siguin diferents a les que s’hagin al·legat com a requisit per a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.
 • L’acreditació de programes de formació d’especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.
 • La participació en altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi que vagin en concordança amb una o vàries de les línies de formació establertes al pla quadriennal de formació del professorat vigent.

Relacionats:

 • “Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat” (BOIB 85, de 13 de juliol de 2017)

Regulació de les activitats de formació permanent del professorat

En l’“Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears” BOIB 54 de 6 de maig de 2017 es diu què poden ser activitats de formació i qui les pot oferir, i la seva tipologia (presencial, a distància i mixta). Hi ha un mínim de 8 hores.

Poden fer activitats de formació les entitats que estableix el Decret 41/2016 (articles 18 i 19), que a més han d’estar inscrites al Cens d’Entitats Col·laboradores

Valoració Inicial de l’Alumnat (VIA)

La Valoració Inicial de l’Alumne (VIA) és un procés en el qual es determina el nivell que correspon a ESPA (article 10 de l’Organització i funcionament d’ESPA):

Les persones que desitgin matricular-se per primera vegada en aquests ensenyaments han de participar, amb caràcter preceptiu, en un procés de valoració inicial previ a l’inici del procés formatiu. En aquest procés es valora la formació reglada que aporti la persona interessada, la maduresa personal, i les experiències o els coneixements adquirits mitjançant aprenentatges no formals i informals. Aquesta valoració inicial té com a finalitat adscriure la persona al nivell que li correspongui per a cada àmbit de coneixement i per tal d’orientar-la perquè pugui dissenyar el seu propi procés formatiu de la forma més adequada a les necessitats, a les capacitats, als interessos, a les possibilitats i a la disponibilitat horària de cada participant.

El curs 2015-2016 es va fer un curs on un representant de cada àmbit de cada CEPA podia anar per a fixar els objectius i criteris de les VIA, a fi d’obtenir una prova homogènia per a tots els CEPA. Arrel d’aquest curs la Conselleria d’Educació ha fet un document on es fan recomanacions per a elaborar les proves VIA.

Vegeu pàgina específica (privada)